• 1
 • 2
 • 3
 • 4

errea blue

Regulamin rozgrywek KARKONOSZE ERREA CUP 2014

KARPACZ  12-13 Kwiecień 2014

 

§1
Organizator Rozgrywek

1.  Organizatorem rozgrywek ligowych jest firma FOOTBALL CENTER oraz 04-FUTSAL ,która to jednocześnie nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek oraz ich zgodność z niniejszym regulaminem. 
2. Ponadto organizator: 
    -  opracowuje terminarz rozgrywek; 
    -  weryfikuje wyniki spotkań; 
    -  dokonuje obsady sędziowskiej na poszczególne mecze; 
    -  prowadzi ewidencje oraz statystykę rozgrywek.

 

§2
Miejsce i Terminy Rozgrywania Spotkań

 1. Poszczególne spotkania rozgrywane są w hali wyznaczonej przez organizatora rozgrywek z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy
  -  Hala Sportowa  KARPACZ  
  -  Hala Sportowa  MIŁKÓW
 2. a. Regulamin podpisują wszyscy kierownicy drużyn uczestniczących w Karkonosze Erea Cup 2014, co stanowi, że zostali zaznajomieni z w/w regulaminem i potwierdzają wolę jego przestrzegania. 
  b. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek. 
  c. Za wszelką działalność poza boiskiem (szczególnie w szatniach) odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn. 
  d. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach turniejowych na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz wypadki, jakie mogą ponieść zawodnicy w trakcie rozgrywek. 
  e. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach. 
  f. Oficjalna strona KARKONOSZE ERREA CUP znajduje się pod adresem internetowym:  www.silesialiga.pl
 3. O tym gdzie dana drużyna rozegra swoje spotkania zadecyduje losowanie, które będzie przeprowadzone do dnia 04 Kwietnia 2014
 4. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostępnym u organizatora rozgrywek oraz zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej silesialiga.pl/Karkonosze2014
 5. Rozgrywki odbywają się w terminie 12-13 kwietna 2014 .
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza a także godzin ustalonych spotkań w trakcie rozgrywek.

 

§3
Zgłoszenie Drużyny do Rozgrywek

1. W rozgrywkach Karkonosze Erea Cup 2014  mogą brać udział zespoły nieformalne, jak również zespoły stanowiące reprezentacje poszczególnych zakładów pracy, instytucji, szkół itp. 
2. Drużyna zgłoszona do rozgrywek może liczyć maksymalnie 12 zawodników.
3. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest:
    - wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego u organizatora rozgrywek
    - określenie wybranego pakietu pobytowego
    - wpłata do dnia 14.03.2014 na konto    PKO SA o/Dąbrowa Górnicza  09 1240 4908 1111 0000 5355 2839
4. Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać:
    a) dokładną nazwę drużyny;
    b) listę zawodników uprawnionych do gry;
 c) imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego kierownika drużyny, odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno - organizacyjnych w imieniu drużyny;
   d) oświadczenie informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych,co do uczestnictwa w rozgrywkach, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

.

§4
Zgłoszenie Zawodników do Gry

1.Uprawnieni do gry, są jedynie zawodnicy, którzy w momencie rozpoczęcia rozgrywek mają ukończone szesnaście lat. 
2.Pisemne zgłoszenie (wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym) zawodników powinno zawierać ich dane, tzn. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer na koszulce oraz własnoręczny podpis. 
3.Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię, data urodzenia oraz numer na koszulce figuruje na Formularzu Zgłoszeniowym właściwym dla danej drużyny, u organizatora rozgrywek przed rozpoczęciem pierwszego meczu. 
4. Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie rozgrywek nie jest możliwa.
5.W przypadku stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry w danej drużynie, zostanie orzeczony walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
6. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy występujący w ekstraklasie, pierwszej lidze, drugiej lidze oraz trzeciej lidze.
7. Zawodnicy zgłoszeni przez firmę –nie muszą być jej pracownikami.

 


§5
Wybrane Przepisy i Zasady Gry

1.W rozgrywkach KARKONOSZE EREA CUP 2014 obowiązują wybrane przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych, obowiązujące w Komisji ds. piłki nożnej pięcioosobowej przy Polskim Związku Piłki Nożnej oraz przepisy PZPN.
2. Wszystkie mecze w turnieju trwają 2x12 minut.
3. Nie zgłoszenie się drużyny w określonym czasie na boisku powoduje automatyczny walkower. Czas "pięciu minut", zostaje odliczany od wyznaczonej godziny rozegrania spotkania określonej w Terminarzu Rozgrywek. Jednocześnie żadna z drużyn nie może przebywać na boisku do czasu rozegrania kolejnego spotkania.
4. Przekroczenie przez drużynę liczby dwóch walkowerów w trakcie turnieju, jest równoznaczne z usunięciem jej z rozgrywek.
5. Zawodnik zostaje upomniany żółtą kartką, jeżeli popełni jedno z następujących przewinień:
    - jest winny nie sportowego zachowania;
    - słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie z decyzji sędziego;
    - uporczywie narusza przepisy gry;
    - opóźnia wznowienie gry;
    - nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem wolnym;
    - wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego;
    - podważa decyzje sędziego.
6. Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:
    - gra brutalnie;
    - pluje na przeciwnika lub inna osobę;
    - zachowuje się wybitnie nie sportowo;
    - używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka;
   - pozbawia drużynę przeciwną oczywistej szansy na zdobycie bramki, rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym);
    - otrzymuje drugie napomnienie (żółta kartka), w tym samym meczu.
7. Zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść  do gry w jego miejsce po upływie dwóch minut od wykluczenia partnera z drużyny, o ile wcześniej nie utraci bramki.
8. Ponadto: 
    - jeżeli czterech zawodników gra przeciwko pięciu i tracą bramkę - mogą uzupełnić skład; 
    - jeżeli obie drużyny mają po czterech zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład; 
   - jeżeli trzech zawodników gra przeciwko czterem lub pięciu i traci bramkę - mogą uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika; 
    - jeżeli obie drużyny mają po trzech zawodników i pada bramka - obie uzupełniają skład o jednego zawodnika; 
  - jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem dwóch minut od chwili wykluczenia zawodnika; 
    - uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego. 
9. W ostatniej minucie spotkania czas jest zatrzymywany.
10. Spotkanie rozgrywają dwie drużyny a każda z nich składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie, co najmniej trzech zawodników. Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników, w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż trzech zawodników mecz należy zakończyć. 
11. Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi siedem osób a na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby wpisane na listę zawodników. 
12. System gry będzie określony w terminarzu do dnia 08.04.2014 i zostanie przesłany do kapitana każdej z drużyn.
13. Punktacja: 
    - zwycięstwo - 3 pkt.; 
    - remis - 1 pkt.; 
    - porażka - 0 pkt. 
14. O kolejności miejsc w końcowej tabeli turnirju decydują kolejno: 
    - większa liczba zdobytych punktów; 
   - przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami a w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 
    - korzystniejsza różnica bramek; 
    - większa ilość zdobytych bramek; 
    - dodatkowy mecz. 
16. O tytule króla strzelców turnieju i nagrodzie indywidualnej decyduje największa liczba strzelonych 4. bramek.
     W przypadku kilku zawodników z taką sama ilością bramek o przyznaniu narody decyduje:
    - lepsze miejsce końcowe drużyny
    - zawodnik  który pierwszy strzeli bramkę w turnieju (dotyczy zawodników z tej samej drużyny)


§6
Zmiana Terminu Rozgrywania Spotkań

1. Zmiana wyznaczonej  godziny  spotkania na prośbę zainteresowanej drużyny nie jest możliwa. 
2. Przez wyznaczony termin rozumie się  godzinę określoną wcześniej w terminarzu rozgrywek.

 

§7
Ubiór Zawodników

1.Drużyny biorące udział w rozgrywkach Karkonosze Cup 2014 zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. 
2. Zawodnicy tej samej drużyny muszą posiadać różne numery na koszulkach. 
3. W przypadku braku koszulki przez zawodnika, kierownik drużyny powinien dysponować "koszulką zastępczą" oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora rozgrywek. 
4. Kolor ubioru bramkarza powinien znacznie się różnić od ubioru innych zawodników. 
5. Organizator zapewnia odpowiednie narzutki dla zawodników, które wykorzystywane są tylko w sytuacjach, gdy kolorystyka ubioru obydwu drużyn jest do siebie zbliżona. 
6. Za każde naruszenie pkt. 1-3 § 7 winny zawodnik zostanie usunięty z boiska w celu poprawy lub uzupełnienia swojego ubioru i nie może powrócić na boisko bez uprzedniego zgłoszenia się u sędziego, który dokona sprawdzenia ubioru i wyrazi zgodę na kontynuowanie gry. Zawodnik może wejść na boisko tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze.
7. Zawodnicy zobowiązani są do występowania w obuwiu przeznaczonym do gry na hali.

 

§8
Sankcje

1. Sankcje dotyczą zawodników ukaranych karami indywidualnymi w postaci upomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka).
2. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu za przewinienie polegające na:
    - otrzymaniu przez zawodnika w meczu dwóch napomnień (żółta kartka);
    - otrzymaniu przez zawodnika trzeciego kolejnego napomnienia (żółta kartka) w turnieju
    - słownym lub czynnym demonstrowaniu niezadowolenia z decyzji sędziego;
3. Kara zakazu gry w dwóch spotkaniach za przewinienie polegające na: - otrzymaniu przez zawodnika piątego kolejnego napomnienia (żółta kartka) w turnieju.
4. Kara zakazu gry w trzech spotkaniach za przewinienie polegające na:
   - gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciwko decyzji sędziego, używaniu w stosunku do niego słów wulgarnych lub obraźliwych;
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy nastąpią dodatkowe okoliczności (zawodnik po otrzymaniu kary wykluczeń (czerwona kartka), znajdując się poza boiskiem (po opuszczeniu ławki zawodników rezerwowych) w dalszym ciągu zachowuje się w sposób wybitnie nie sportowy) lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego paragrafu.
6. Ocena rodzaju przewinienia w meczu zależna jest od decyzji sędziego prowadzącego zawody oraz organizatorów.

 

§9
Opłaty

1. Opłaty za udział w rozgrywkach KARKONOSZE EREA CUP 2014 wynoszą odpowiednio: 
    - załącznik:
2. Ostateczny termin zapłaty wpisowego to 14 marca 2014

 

§10
Zakwaterowanie

1.Drużyny korzystające z noclegów oferowanych przez organizatora zobowiązują się przestrzegać regulaminu obiektu w którym są zameldowane.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe oraz zachowanie drużyn w obiektach.
3.Nocleg fakturowany jest przez Football Center, natomiast zawodnicy meldowani są na własne nazwiska i tym samym reprezentują siebie oraz firmę pod szyldem której występują

 

§11
Postanowienia Końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

logo

Copyright © 2014 - DFD SPORTS - All Rights Reserved.

user1 2

user2 2

user3 2    

Copyright © Regulamin. - DFD SPORTS (04-Futsal & Footbal Center) All Rights Reserved. fot. Piotr Krzaczkowski - www.sniezka.karpacz.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting
Our website is protected by DMC Firewall!